About Us

บริษัท บี พริทตี้ จำกัด

จัดตั้งขึ้นปี 2560 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกประเภท ภายใต้เครื่องหมายการค้า "KiSAA"

โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมวดหมู่

รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ด้วยการสรรหานวัตกรรมความงามใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพ

และราคาสินค้าที่สมเหตุสมผล อีกทั้งกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ.

เป้าหมายสำคัญของบริษัท

Be Pretty เน้นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจเครื่องสำอาง คือ การทำให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพผิวที่แข็งแรงดีขึ้น

โดยปราศจากสารเคมีตกค้างที่ส่งผลร้ายต่อผิว ซึ่งผู้บริโภคนั้นสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนี้ได้ไม่ยาก

นโยบายธุรกิจ

เป็นผู้นำในการสรรหานวัตกรรมความงามใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย

.

.